Jaarlijks terugkerende tijdelijke verkeersmaatregelen op taxistandplaatsen tijdens carnaval en het Jazzfestival.

Uitgelicht

DV14VB0119 d.d. 7 februari 2014.

Burgemeester en wethouders van Breda
Gelet op:
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2012, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 november 2012 inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:
Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het BABW moet een verkeersbesluit worden genomen indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen.
Uit het oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

 • Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

Is het gewenst om
De taxistandplaatsen op de Oude Vest en Nieuwe Prinsenkade jaarlijks tijdens carnaval en het Jazzfestival uitsluitend te reserveren voor taxi’s met het ‘Taxi vignet Breda’ en hiervoor verkeersmaatregelen te treffen. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekeningen ‘Tijdelijke verkeersmaatregelen op taxistandplaatsen Nieuwe Prinsenkade en Oude Vest’ en ‘Verkeersmaatregel Nieuwe Prinsenkade en Markendaalseweg’.

Motivering
De taxistandplaatsen op de Oude Vest en Nieuwe Prinsenkade zijn tijdens carnaval en het Jazzfestival in 2013 bij wijze van proef uitsluitend gereserveerd voor taxi’s. Aanleiding hiervoor waren problemen op de taxistandplaatsen tijdens grote evenementen in voorgaande jaren. Breda is een stad waar regelmatig grote evenementen plaatsvinden waar veel bezoekers op af komen. Deze bezoekers maken vaak gebruik van vervoer per taxi. Gebleken is dat, vooral tijdens deze grote evenementen, taxi’s van buiten de regio ook hun diensten aanbieden. Door de grote toestroom van taxi’s zijn in de afgelopen jaren geregeld verkeersonveilige situaties ontstaan op de taxistandplaatsen in het centrum van Breda. Chauffeurs van buiten regio vertoonden vaak onbehoorlijk gedrag op de taxistandplaatsen en hielden zich niet aan de afspraken. Tijdens carnaval 2012 heeft dit er zelfs toe geleid dat de Nieuwe Prinsenkade tijdelijk afgesloten moest worden voor al het verkeer in verband met overlast en een verkeersonveilige situatie. Daarom is bij wijze van proef in 2013 het ‘Taxi vignet Breda’ van kracht geweest tijdens carnaval en het Jazzfestival.

Het taxivignet zoals dat van kracht was in 2013 is geëvalueerd waarbij partijen (taxibranche, politie en gemeente) hebben aangegeven dat het werken met het ‘Taxi vignet Breda’ goed is bevallen. Taxibedrijven die niet voor goed kwalitatief vervoer zorgen zijn geweerd, er zijn hier geen klachten meer over ontvangen. De veiligheid op de weg was beter, de bereikbaarheid en doorstroming op de wegen waren gegarandeerd. Er was geen parkeeroverlast en overlast van grote hoeveelheden verkeer. Besloten is het taxivignet jaarlijks te laten gelden tijdens carnaval en het Jazzfestival.

De taxistandplaatsen op de Nieuwe Prinsenkade en de Oude Vest worden jaarlijks tijdens carnaval van vrijdag 21.00 uur tot en met woensdag 05.00 uur en tijdens het Jazzfestival van donderdag 21.00 uur tot en met maandag 05.00 uur voorzien van tijdelijke bebording. Het bord E5, taxistandplaats, met een onderbord met de tekst ‘Uitsluitend houders taxivignet Breda’ wordt geplaatst bij de taxistandplaatsen. Enkel taxi’s in het bezit van het vignet mogen gebruik maken van de taxistandplaats.

Naast de maatregelen op de taxistandplaatsen worden verkeersmaatregelen getroffen op de Nieuwe Prinsenkade en de Markendaalseweg. Om te voorkomen dat taxi’s zonder vignet stil gaan staan op de Nieuwe Prinsenkade en de Markendaalseweg wordt hier een zone ingesteld waarin het verboden is voor taxi’s zonder vignet om deze wegen in te rijden. Het zonebord C1, gesloten in beide richtingen, met daarin de tekst ‘Taxi’ en met onderbord met de tekst ‘M.u.v. houders taxivignet Breda’ wordt geplaatst op de locaties zoals aangegeven op bijgevoegde tekening ‘Verkeersmaatregel Nieuwe Prinsenkade en Markendaalseweg’.

Belangenafweging

In de afgelopen jaren zijn tijdens evenementen rondom de taxistandplaatsen in het centrum van Breda geregeld verkeersonveilige situaties ontstaan door de grote toestroom van taxivervoerders. Deze problemen werden vooral veroorzaakt doordat er te veel taxi’s aanwezig waren gelet op het aantal aanwezige taxistandplaatsen. Daarom is begin 2013 besloten de taxistandplaatsen nabij het centrum tijdens carnaval en het Jazz festival in 2013 bij wijze van proef enkel toegankelijk te maken voor taxi’s met vignet. Daarnaast werden er verkeersmaatregelen op de Nieuwe Prinsenkade en Markendaalseweg getroffen. Door deze maatregelen is de drukte op en rond de taxistandplaatsen afgenomen en wordt de verkeersveiligheid en doorstroming gewaarborgd. De proef is geëvalueerd en is goed bevallen. Er is geen overlast geweest en de verkeerssituatie was duidelijk veiliger. Daarom is besloten de verkeermaatregelen jaarlijks tijdens carnaval en het Jazzfestival in te stellen.

In het belang van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het verzekeren van de veiligheid op de weg worden deze maatregelen ingesteld. Voor bezoekers van het evenement en de bewoners van de binnenstad hebben de maatregelen geen nadelige gevolgen. Voor taxibedrijven blijft het mogelijk de taxistandplaatsen in de binnenstad te gebruiken, mits men in het bezit is van een ‘Taxi vignetBreda’. Het is voor alle officiële taxibedrijven mogelijk om een vignet aan te vragen. Daarnaast blijft de taxistandplaats bij het station voor alle taxibedrijven beschikbaar. Volgens vaste jurisprudentie moeten tijdelijke verkeersmaatregelen worden beschouwd als een normale maatschappelijke ontwikkeling waarmee iedereen kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokken behoren te blijven.

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Breda.

Besluiten

 • I.Jaarlijks terugkerend de taxistandplaats aan de Oude Vest en Nieuwe Prinsenkade te reserveren voor taxi’s met het ‘Taxi vignet Breda’ tijdens carnaval van vrijdag 21.00 uur tot en met woensdag 05.00 uur en tijdens het Jazzfestival van donderdag 21.00 uur tot en met maandag 05.00 uur en in verband hiermee, het bord E5, taxistandplaats, met een onderbord met de tekst ‘Uitsluitend houders taxivignet Breda’ te plaatsen.

 • II.Jaarlijks terugkerend op de Nieuwe Prinsenkade en de Markendaalseweg carnaval van zaterdag tot en met dinsdag en tijdens het Jazzfestival van donderdag tot en met zondag een zone in te stellen waarbij het verboden is voor taxi’s zonder vignet om deze wegen in te rijden. Het zonebord C1, gesloten in beide richtingen, met daarin de tekst ‘Taxi’ en met onderbord met de tekst ‘M.u.v. houders taxivignet Breda’ wordt op de betreffende wegen geplaatst.

 • III.Een en ander overeenkomstig tekeningen, ‘Tijdelijke verkeersmaatregelen op taxistandplaatsen Nieuwe Prinsenkade en Oude Vest’ en ‘Verkeersmaatregel Nieuwe Prinsenkade en Markendaalseweg’.

 • IV.De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 7 februari 2014.

Breda, 7 februari 2014

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Breda,
namens dezen,
Medewerker beleid & advies
A.Kuijpers.

Ter inzage
Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. J. Bakker via telefoonnummer 14 076.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
a.naam en adres
b.de dagtekening
c.omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘ Diverse locaties Breda’.
d.de gronden van het bezwaar
U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.
Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlagen
Tekening ‘Tijdelijke verkeersmaatregelen op taxistandplaatsen Nieuwe Prinsenkade en Oude Vest’ en Tekening ’Verkeersmaatregelen Nieuwe Prinsenkade en Markendaalseweg’.

Welkom op de website van het Taxi Gilde Breda.

Uitgelicht

Het Taxi Gilde Breda is opgericht om de kwaliteit van het geboden personenvervoer per taxi in Breda naar een hoger niveau te brengen, waarbij het belang voor u als ‘taxi – consument’ voorop staat. Middels vijf belangrijke doelstellingen wil het Taxi Gilde Breda zich naar de consument profileren als een betrouwbare organisatie, waarbij u meer dan welkom bent bij de deelnemers in te stappen, en dit met een gerust hart kunt doen.

U kunt op deze website kennis nemen van alle ins en outs van het Taxi Gilde Breda, waaronder klantvriendelijkheid, klachten, normen en waarden binnen het gilde en wie er binnen het Taxi Gilde Breda deelnemen, of gaan deelnemen.

Gemeente en Bredase taxibedrijven maken afspraken over verdere kwaliteitsverbetering

Bron: Website Gemeente Breda

De Gemeente Breda en vertegenwoordigers van de Bredase taxibedrijven gaan in 2017 het taxi-evenementenvignet voor carnaval en Breda Jazz Festival continueren en gezamenlijk de toekomst van de taxibranche in Breda verkennen. Doel is om voor de zomer overeenstemming te hebben over de wijze waarop de kwaliteit van het taxisysteem verder wordt verbeterd. Deze afspraken zijn het resultaat van een constructief gesprek tussen gemeente en vertegenwoordigers van Taxi Gilde Breda, Peutax en Taxi Collectief Breda.

Gezamenlijk uitgangspunt is een goed kwalitatief taxisysteem in Breda. Tijdens carnaval en het Breda Jazz Festival blijft een taxi-evenementenvignet van kracht. Taxibedrijven die voldoen aan zowel de wettelijke eisen als de afgesproken kwaliteitseisen – zoals stratenkennis en klantvriendelijkheid – kunnen zo’n vignet aanvragen. Alleen taxichauffeurs met een vignet mogen gebruik maken van de taxistandplaatsen aan de Oude Vest en de Nieuwe Prinsenkade.

Tijdens beide evenementen voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) intensieve controles uit op het naleven van de eisen en voorwaarden van het taxi-evenementenvignet. Ook wordt onderzocht of er nog extra toezicht en controle op het vignet tijdens carnaval mogelijk is.

Tegelijkertijd gaan gemeente en vertegenwoordigers van de taxibedrijven in gesprek over de toekomst van het taxisysteem in Breda. Dit gebeurt onder andere door het ophalen van ervaringen bij andere gemeenten, zoals Den Bosch. De bedoeling is dat hier voor de zomer een uitspraak over wordt gedaan.

Illegale taxi’s

Al geruime tijd zijn gemeente en vertegenwoordigers van de Bredase taxibedrijven met elkaar in gesprek om de kwaliteit van het taxisysteem in Breda te waarborgen. Zo is eerder al besloten om de overlast door illegale taxi’s aan te pakken. Sindsdien voert de politie gerichte controles uit, waardoor het aantal snorders is afgenomen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Taxi Gilde Breda, Peutax, Taxi Collectief Breda en Gemeente Breda

Plaats:
Breda
Teteringen
Bavel
Ulvenhout
Prinsenbeek
Publicatiedatum:
15 februari 2017

Gelukkig Nieuwjaar!

Taxi Gilde Breda wenst iedereen namens haar leden een gezond en gelukkig 2017!

Ook in 2017 zal het Taxi Gilde Breda klaarstaan voor zowel de taxi ondernemer / chauffeur, als voor de passagiers. Gesprekken met overheidsinstanties en met leden voeren, om kwaliteit in taxivervoer in en rond Breda te waarborgen.

Heeft u nog tips of suggesties voor ons, zodat wij een nog betere betrouwbaarheid en kwaliteit kunnen bieden? Vertel het ons!

Carnaval 2017

Voor veel mensen is carnaval dé tijd van het jaar dat men gebruik maakt van de (Bredase) taxi.

Het imago van de bredase taxibranche als geheel, voor de rest van het jaar, wordt mede bepaald door de ervaringen die men heeft tijdens Carnaval.

Het bestuur en de leden van Het Taxi Gilde Breda zijn zich hiervan bewust en staan dan ook juist tijdens carnaval achter de vijf regels van Het Taxi Gilde.

 • De klant mag altijd mee, hoe kort de rit ook is.
 • De klant mag zelf beslissen met welke taxi hij of zij meerijdt, en is dus niet verplicht de eerste in de rij te nemen.
 • De chauffeur kleedt en gedraagt zich passend.
 • De chauffeur kent de weg, neemt de voordeligste route en houdt zich tijdens de rit aan de verkeersregels.
 • De chauffeur houdt zich aan deze en overige bepalingen uit het normen en waarden protocol van Het Taxigilde, en is bereid hiervoor rekenschap af te leggen.

Wilt u dus kwaliteit in vervoer, ook tijdens Carnaval? Kijk dan uit naar het blauwe Taxi Gilde Breda vignet. Van 24 (Vrijdagavond) tot en met 28 Februari 2017, vervoeren wij u graag en veilig, waarheen u maar wilt.

Momentopname000010-300x165

Op dit vignet vind u een foto van de chauffeur met zijn lidmaatschapsnummer.

Wij wensen u allen een prettige Carnaval, bij voorkeur in ’t Kielegat!

image-283404

U vind de taxi’s van Taxi Gilde Breda op de standplaatsem: Haven, Oude Vest en Station Breda.